Comissió Superior Qualificadora de Documents Administratius

És l'òrgan superior consultiu de l'Administració General de l'Estat en la presa de decisions sobre la conservació i utilització dels documents.

Les seves funcions consisteixen en l'estudi i dictamen sobre les qüestions relatives a la qualificació i utilització dels documents de l'Administració General de l'Estat i dels organismes públics vinculats o dependents d'aquesta, així com la integració en els arxius i el règim d'accés i inutilitat administrativa d'aquests documents.

Subir