Finançament a les Indústries Culturals

Salto de línea

Línia "ICO-Indústries Culturals 2009"

La línia de finançament "ICO-Indústries Culturals 2009" sorgeix com a fruit de la col·laboració entre el Ministeri de Cultura i l'Institut de Crèdit Oficial.

L'Institut de Crèdit Oficial (ICO) i el Ministeri de Cultura pretenen que la línia "ICO - Indústries Culturals 2009" faciliti el finançament de projectes empresarials que potenciïn la consolidació i desenvolupament de les indústries culturals, utilitzant per a això la col·laboració amb entitats de crèdit que disposen de xarxes d'oficines consolidades a tot el territori, i aprofitant també el seu coneixement i la confiança que la seva gestió suscita en empreses i ciutadans.

L'import per al seu finançament ascendeix a 22.000.000 d'euros per concedir préstecs reemborsables amb un tipus d'interès del 2,00%.

Les bases reguladores de la línia de finançament "ICO-Indústries Culturals" poden obtenir-se en l'Ordre CUL/862/2009, de 26 de març, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la línia de finançament "ICO-Indústries Culturals".

A continuació es detallen les característiques de la línia per a aquest any 2009.

Característiques generals de la Línia ICO-Indústries Culturals2009

Recursos disponibles:

22.000.000 euros aportats pel Ministeri de Cultura.

Vigència:

Fins al 31 de desembre de 2009 o fins al consum dels fons disponibles, si aquest fos anterior a la data indicada.

Clients:

Professionals, microempreses, pimes o grans empreses de nacionalitat espanyola, de qualsevol estat membre de la Unió Europea o dels estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu que, independentment de la seva forma jurídica, estiguin donats d'alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques o en el cas d'estar exempts del pagament de l'impost d'activitats econòmiques presentin la corresponent declaració censal d'alta, modificació i baixa al cens d'empresaris, professionals i retenidors conforme al que s'estableix en l'Ordre EHA/1274/2007 de 26 d'abril, i es dediquin a la producció, a distribució i/o a comercialització de béns culturals en els àmbits següents: el cinema, les arts audiovisuals, l'edició de llibres, les arts escèniques, la pintura, l'escultura, la fotografia, la música, l'arquitectura, el disseny, la moda, nous gèneres creatius multimèdia, indústries de continguts digitals de lleure i audiovisual i qualsevol altra manifestació artística amb vocació de permanència.

Els clients es classificaran en:

Modalitat A: professionals, microempreses i pimes.

S'entén per petita i mitjana empresa (pime) o microempresa, la que en cada moment ostenti aquesta condició per a la Unió Europea, i en particular les que reuneixin els requisits, condicions i criteris, establerts per la Comissió Europea en la seva Recomanació de 6 de maig de 2003, número 2003/361/CE (DOUE L124) sobre definició de microempreses, petites i mitjanes empreses:

 • Tenir menys de 250 empleats.
 • Volum de negoci anual no superior a 50 milions d'euros i/o xifra de balanç general no superior a 43 milions d'euros.
 • No estar participada en un 25% o més per empreses o conjunt d'empreses que no compleixin els criteris esmentats anteriorment.

Modalitat B: grans empreses.

S'entén per grans empreses aquelles que no compleixin les condicions establertes per a la modalitat A.

En ambdues modalitats, no podran ser clientes les societats patrimonials, les empreses públiques, les fundacions, les entitats sense ànim de lucre, les organitzacions no governamentals (ONG) i les empreses en les quals el 25% o més de la seva capital social estigui controlat per qualsevol entitat de dret públic.

Inversions finançables:

Es finançaran els projectes que persegueixin alguna d'aquestes finalitats:

Consolidació i desenvolupament de les indústries culturals:

 • Diversificació de l'activitat de l'empresa.
 • Posada en marxa de nous projectes empresarials.
 • Modernització, innovació i adaptació tecnològica.

Estratègies d'internacionalització de l'empresa:

 • Acords amb caràcter de permanència.
 • Accés a nous mercats forans.
 • Constitució d'establiments permanents en països estrangers.

Sempre que aquestes estratègies d'internacionalització es dirigeixin a països de les àrees prioritàries segons la següent relació:

1a àrea prioritària: Unió Europea; en primer lloc, França i Portugal; en segon lloc, Itàlia, el Regne Unit i Alemanya; i en tercer lloc, la resta d'estats membres.

2a àrea prioritària: Iberoamèrica, amb especial èmfasi a Mèxic, Brasil, Argentina, Veneçuela, Xile i Colòmbia.

3a àrea prioritària: USA i Canadà.

4a àrea prioritària: països estratègics mediterranis i àrabs (El Marroc, Turquia i Egipte).

5a àrea prioritària: països estratègics d'Àsia Pacífic (La Xina, l'Índia, el Japó, les Filipines i Austràlia).

Formació:

 • Projectes i accions de formació en tecnologies de la informació i de les comunicacions.
 • Projectes de formació per a la gestió de les indústries culturals.
 • Formació de professionals de negoci electrònic al sector cultural.

Les inversions no podran estar iniciades abans de l'1 de gener de 2009. El termini màxim d'execució del projecte serà d'un any des de la data de formalització del contracte amb l'entitat de crèdit.

Termini d'amortització i liquidació d'interessos:

Els clients podran optar per un dels següents terminis de devolució del préstec, amb independència de la modalitat:

 • 5 anys, amb 0 o 1 de manca de principal.
 • 7 anys, amb 0 o 2 de manca de principal.

Import màxim de finançament per client:

En la Modalitat A (professionals, microempreses i pimes) es finançarà fins al 90% de la inversió, exclòs l'IVA, amb un màxim de 150.000 euros per client.

En la Modalitat B (grans empreses) es finançarà fins al 80% de la inversió, exclòs l'IVA, amb un màxim de 300.000 euros per client.

Modalitat de finançament:

El finançament es materialitzarà en operacions de préstec/lísing.

Tipus d'interès:

El tipus d'interès màxim aplicable al CLIENT serà un tipus fix al 2% TAE.

Comissions:

No permeses

Cancel·lació anticipada voluntària:

Per acord entre el client i l'entitat de crèdit, es podrà realitzar, en el moment que les parts acordin, la cancel·lació anticipada, total o parcial, de l'operació de préstec/lísing, sense cap penalització.

Obligacions del client.

Els clients quedaran obligats a seguir el que es disposa a l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, en la seva adequació a l'especial naturalesa dels préstecs.

Els clients, pel sol fet de sol·licitar aquest préstec, es comprometen a acceptar el contingut de l'Ordre CUL/862/2009, de 26 de març, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la línia de finançament "ICO - Indústries Culturals" i del Conveni de Col·laboració subscrit entre l'Institut de Crèdit Oficial i el Ministeri de Cultura per articular la mateixa, així com a complir les següents obligacions:

a) Executar el projecte en el termini màxim d'un any des de la data de formalització del contracte amb l'entitat de crèdit.

b) Tot projecte finançat amb aquesta línia, haurà d'incorporar el següent text: "Projecte finançat pel Ministeri de Cultura", amb la incorporació del logotip actualitzat del Ministeri de Cultura que permeti identificar l'origen de l'ajuda. Aquest logotip actualitzat es troba disponible a la web www.mcu.es en l'apartat d'indústries culturals.

Procediment per a la sol·licitud de les operacions i resolució del procediment.

El procediment de sol·licitud i concessió es recull als articles 8, 9 i 10 de l'Ordre CUL/862/2009, de 26 de març, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la línia de finançament "ICO-Indústries Culturals".

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el 30 de setembre de 2009. La concessió i formalització dels préstecs s'haurà de realitzar fins al 10 de novembre de l'esmentat any, inclusivament. Si bé les dates límits que s'estableixin poden veure's reduïdes si abans es produís la disposició de la totalitat dels fons de la línia.

Tramitació:

Directament en les oficines dels principals bancs, caixes d'estalvis i caixes rurals establertes a Espanya. Les sol·licituds són analitzades i autoritzades pel Ministeri de Cultura, i aprovades i formalitzades per bancs i capses en les condicions indicades.

Documentació:

El client haurà de presentar la documentació que cada entitat de crèdit consideri necessària per estudiar l'operació a més de la indicada pel Ministeri de Cultura.

Garanties:

Cada entitat de crèdit analitza la sol·licitud del préstec i, en funció de la solvència del sol·licitant, determina les garanties que s'han d'aportar, que poden ser per exemple:

 • Hipotecàries
 • Personals
 • Avals mancomunats o solidaris
 • Societats de Garantia Recíproca

Entitats de crèdit adherides a la línia ICO-Indústries Culturals 2009.

 • Banco Guipuzcoano
 • Banco Popular
 • Banco Sabadell
 • Banesto
 • BBVA
 • C.A. de Baleares
 • C.A. Murcia
 • Caixa Estalvis Laietana
 • Caja España Inversiones
 • La Caixa
 • Unicaja

Enllaços

Subir

Esta web utiliza cookies propias para facilitar la navegación y cookies de terceros para obtener estadísticas de uso y satisfacción.

Puede obtener más información en el apartado "Cookies" de nuestro aviso legal.

AceptarRechazar