Informació general. Indústries culturals

Des d'aquestes pàgines s'accedeix a la informació sobre les indústries culturals, com es gestionen en l'àmbit autonòmic, nacional i internacional i quines són les principals línies d'actuació que n'impulsen l'activitat i el desenvolupament.

Presentació

Accés a la informació que fa referència a les indústries culturals i creatives a Espanya, i a la gestió, el funcionament, la formació, els ajuts, les subvencions, el finançament, les beques, els premis, etc.

Gestió en el Ministeri

Presentació de la Direcció General de Política i Indústries Culturals i del Llibre i de la Sotsdirecció General de Promoció d'Indústries Culturals i Mecenatge.

Gestió autonòmica

Accés a les adreces dels responsables de la gestió i promoció de les indústries culturals en les comunitats autònomes.

Cooperació nacional

Accions desenvolupades en cooperació amb altres instàncies nacionals en matèria d'indústries culturals.

Cooperació internacional

Accions desenvolupades per la Sotsdirecció General de Promoció d'Indústries Culturals i Mecenatge en matèria d'indústries culturals en l'àmbit internacional.

Línies d'actuació

Descripció de les principals línies d'actuació en l'àmbit de les indústries culturals que en contribueixen a la consolidació, la modernització i la rellevància.

Subir