Columna derecha

Erregistroak

Erregistro Nagusia

  • Plaza del Rey, 1 -- 28004 Madril
    • Astelehenetik ostiralera, 8:00etatik 15:00etara.

Arte Eszenikoen eta Musikaren Institutu Nazionalaren Erregistroa

  • Plaza del Rey, 1 - 28004 Madril - Telefonoa: 91 701 70 00
    • Astelehenetik ostegunera, 9:00etatik 17:00etara
    • Ostiralean, 9:00etatik 14:00etara
    • Udako ordutegia (ekainaren 16tik irailaren 15era): Astelehenetik ostiralera, 8:00etatik 15:00etara.

Registro electrónico

Cerrar

Solicitud genérica

Subir