Volver

Inscrición na Lista de Patrimonio Mundial

Pasos previos á proposta: A Lista Indicativa

O primeiro paso que debe levar a cabo un país, seguindo as indicacións da Convención de París, é a realización dun inventario dos bens susceptibles de ser declarados Patrimonio Mundial nun futuro.

Este inventario denomínase Lista Indicativa e é de suma importancia, xa que, se un ben non figura na Lista polo menos cun ano de antelación, o país non poderá elevar ao Comité unha proposta de candidatura deste ben. Ademais, as Listas Indicativas de todos os Estados Parte son unha ferramenta de planificación xa que nos axudan a prever o futuro da Lista de Patrimonio Mundial e a conseguir que esta, seguindo os principios da Estratexia Global, sexa máis representativa e equilibrada.

Os Estados Parte poderán actualizar esta Lista en todo momento, aínda que as Directrices Operativas recomendan facelo polo menos unha vez cada 10 anos.

A 1ª versión de Lista Indicativa Española é de 1984, e a última actualizouse no Consello de Patrimonio Histórico de Navarra de xuño de 2006.

Elaboración de Expediente

O Estado Parte debe elaborar o expediente sendo o máis exhaustivo posible e achegando toda a documentación necesaria de acordo co formato recollido nas Directrices Operativas.

Esta documentación ten por obxecto xustificar o Valor Universal Excepcional deste ben, para o que deberá polo menos cumprir con algúns dos 10 criterios de selección establecidos polo Comité. Os criterios son:

 • Criterio (i): Representar unha obra mestra do xenio creativo humano.
 • Criterio (ii): Ser a manifestación dun intercambio considerable de valores humanos durante un determinado período ou nunha área cultural específica, no desenvolvemento da arquitectura ou da tecnoloxía, as artes monumentais, a planificación urbana, o deseño paisaxístico.
 • Criterio (iii): Achegar un testemuño único ou polo menos excepcional dunha tradición cultural ou dunha civilización que segue viva ou que desapareceu.
 • Criterio (iv): Ser un exemplo sobresaínte dun tipo de construción, dun conxunto arquitectónico ou tecnolóxico, ou de paisaxe que ilustre unha ou máis etapas significativas da historia da humanidade.
 • Criterio (v): Constituír un exemplo sobresaínte de hábitat ou establecemento humano tradicional ou do uso da terra, que sexa representativo dunha cultura ou de culturas, especialmente se se volveron vulnerables por efectos de cambios irreversibles.
 • Criterio (vi): Estar asociados directamente ou tanxiblemente con acontecementos ou tradicións vivas, con ideas ou crenzas, ou con obras artísticas ou literarias de significado universal excepcional (o Comité considera que este criterio só xustifica a inscrición na Lista en circunstancias excepcionais e en aplicación conxunta con outros criterios culturais ou naturais).
 • Criterio (vii): Representar fenómenos naturais ou constituír áreas dunha beleza natural e importancia estética excepcionais.
 • Criterio (viii). Ser exemplos sobresaíntes e representativos dos diferentes períodos da historia da Terra, incluíndo o rexistro da evolución, dos procesos xeolóxicos significativos en curso, do desenvolvemento das formas terrestres, ou de elementos xeomórficos ou fisiográficos significativos.
 • Criterio (ix): Ser exemplos eminentemente representativos de procesos ecolóxicos e biolóxicos en curso na evolución e o desenvolvemento dos ecosistemas e as comunidades de vexetais e animais terrestres, acuáticos, costeiros e mariños.
 • Criterio (x): Conter os hábitats naturais máis importantes e máis representativos para a conservación in situ da diversidade biolóxica, incluíndo aqueles que alberguen especies ameazadas que posúan un valor universal excepcional dende o punto de vista da ciencia ou a conservación.

Esta documentación debe enviarse ao Centro de Patrimonio Mundial antes do 1 de febreiro de cada ano, é dicir, 18 meses antes da Reunión do Comité. O Centro verifica que a documentación é correcta e trasládaa aos Órganos Consultivos para a súa posterior avaliación.

Misión de Avaliación

Ademais de estudar en profundidade o expediente de candidatura do ben elaborado polo Estado correspondente, os Órganos Consultivos (ICOMOS para Patrimonio Cultural, UICN para Patrimonio Natural e ambos para Paisaxes Culturais) deben examinar in situ o ben en cuestión. Para iso, o Estado Parte organiza unha Misión de Avaliación aproximadamente aos 6 meses do envío do expediente ao Centro de Patrimonio Mundial.

Os Órganos Consultivos designan un avaliador que durante a visita ou misión analizará en profundidade o ben, coñecerá todos os axentes implicados na súa xestión e a sociedade civil. Con esta visión do ben, que completa a información do expediente, os Órganos Consultivos realizarán o informe, base das posteriores Decisións do Comité.

Decisións do Comité sobre as Propostas de Inscrición

Os 21 membros do Comité, tras estudar os informes dos Órganos Consultivos, e debater sobre aquelas cuestións que consideren necesarias, poderá adoptar 5 tipos de decisións:

 • Inscrición do Ben na LPM: O Comité considera que o Ben posúe un valor excepcional universal.
 • Inscrición simultánea do Ben na LPM e Lista do Patrimonio Mundial en Perigo.
 • Non inscrición do Ben na LPM: tras esta decisión, o Estado Parte non poderá volver presentar a candidatura, agás circunstancias excepcionais.
 • Devolución do Expediente ao Estado Parte: cando sexa necesario achegar algunha información necesaria para que o Comité poida tomar unha decisión. A información deberá achegarse antes do 1 de febreiro e volverase discutir sobre o mesmo Ben na seguinte reunión do Comité.

Aprazamento: cando o expediente require unha revisión substancial ou de fondo, debéndose iniciar o proceso de Elaboración do Expediente de novo.

Subir