Volver

Fundació Institut de Cultura Gitana

Fundació Institut de Cultura Gitana

Amb esta iniciativa, el Ministeri de Cultura promou per primera vegada el reconeixement de la cultura gitana i de la seua aportació al patrimoni cultural de tots els espanyols.

El dia 31 de maig es va celebrar, en la seu del Ministeri de Cultura i amb presidència de la ministra, la reunió constitutiva del Patronat de la Fundació Institut de Cultura Gitana.

Esta entitat del sector públic estatal, la creació de la qual va ser autoritzada pel Consell de Ministres el 9 de març, té les finalitats següents:

  • La proposició d'accions dirigides a aconseguir la convivència harmònica entre els diferents grups i cultures que conformen la nostra societat.
  • El desenvolupament i la promoció de la cultura i de la llengua gitanes en totes les seues manifestacions.
  • L'establiment de mecanismes i estratègies que contribuïsquen eficaçment a la preservació i el desenvolupament del patrimoni cultural de la comunitat gitana.

La fundació, vinculada al Ministeri de Cultura, té així mateix la participació dels ministeris de Treball i Assumptes Socials, Administracions Públiques, Assumptes Exteriors i de Cooperació i Educació i Ciència; així com de les comunitats autònomes que decidisquen formar-ne part, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i el Consell Estatal del Poble Gitano, representat pel vicepresident segon.

Formen també part de la fundació, en qualitat de patrons electes, tres representants elegits entre entitats i grups de la societat civil d'àmbit cultural i entre professionals qualificats reconeguts pels seus coneixements i experiència relacionats amb els temes gitanos.

En la reunió constitutiva, el Patronat de la Fundació va acordar el nomenament de Diego Fernández Jiménez com a director de l'Institut de Cultura Gitana.

Així mateix, es van adoptar acords relatius al nomenament de Juan de Dios Ramírez Heredia -patró electe- com a vicepresident del Patronat, la designació d'un Comitè Delegat del Patronat compost per cinc membres i l'aprovació d'un pla d'actuació de la fundació per a l'exercici 2007.

Amb la constitució de la Fundació Institut de Cultura Gitana, el Govern d'Espanya dóna compliment a la proposició no de llei aprovada pel Congrés dels Diputats, per unanimitat, el 27 de setembre de 2005 i per la qual insta el Govern a promoure la cultura, la història, la identitat i la llengua del poble gitano.

La Fundació Institut de Cultura Gitana és la primera entitat que, des del sector públic estatal i en l'àmbit específic de la cultura, naix amb la vocació de reconéixer i prestigiar l'aportació de la cultura gitana al conjunt de la cultura espanyola.

La Fundació Institut de Cultura Gitana tindrà la seu a Madrid.

Subir