Subdirecció General d'Indústries Culturals i Mecenatge

És una unitat dependent de la Direcció General de Política i Indústries Culturals que desenvolupa les activitats següents:

  • Disseny de les polítiques de promoció de les indústries culturals, així com el desenvolupament o la coordinació quan corresponguen a competències concretes dels altres centres directius o organismes públics del Departament.
  • Disseny de les polítiques d'acció i promoció cultural, així com el desenvolupament o la coordinació quan corresponguen a competències concretes dels altres centres directius o organismes públics del Departament i col•laboració amb altres institucions, entitats i persones públiques o privades per al desenvolupament de programes d'acció cultural conjunts.
  • Impuls de la participació de la societat en els processos de creació, dinamització cultural i obtenció de recursos a través de programes de patrocini, voluntariat i turisme cultural, en coordinació, en este últim cas, amb els òrgans de l'Administració General de l'Estat competents en matèria de promoció turística.
  • Establiment i gestió, si escau, del règim de subvencions i ajudes que no siguen competència específica de cap altre òrgan directiu, d'acord amb els objectius determinats en els programes del Ministeri.
Subir