Informació general. Indústries Culturals

Des d'estes pàgines s'accedix a la informació sobre les indústries culturals, com es gestionen a nivell autonòmic, nacional i internacional i quines són les principals línies d'actuació que n'impulsen l'activitat i el desenrotllament.

Presentació

Accés a la informació que fa referència a les indústries culturals i creatives a Espanya, i a la gestió, el funcionament, la formació, les ajudes, les subvencions, el finançament, les beques, els premis, etc.

Gestió en el Ministeri

Presentació de la Direcció General de Política i Indústries Culturals i del Llibre i de la Subdirecció General de Promoció d'Indústries Culturals i Mecenatge.

Gestió autonòmica

Accés a les adreces dels responsables de la gestió i promoció de les indústries culturals en les comunitats autònomes.

Cooperació nacional

Accions desenrotllades en cooperació amb altres instàncies nacionals en matèria d'indústries culturals.

Cooperació internacional

Accions desenrotllades per la Subdirecció General de Promoció d'Indústries Culturals i de Fundacions i Mecenatge en matèria d'indústries culturals en l'àmbit internacional.

Línies d'actuació

Descripció de les principals línies d'actuació en l'àmbit de les indústries culturals que en contribuïxen a la consolidació, la modernització i la rellevància.

Subir