Volver

Inscripció a la llista de Patrimoni Mundial

Passos previs a la proposta: la llista indicativa

El primer pas que ha de dur a terme un país, seguint les indicacions de la Convenció de París, és fer un inventari dels béns susceptibles de ser declarats Patrimoni Mundial en un futur.

Este inventari es denomina llista indicativa i és de summa importància, ja que, si un bé no figura a la llista almenys amb un any d'antelació, el país no pot elevar al Comité una proposta de candidatura d'este bé. A més, les llistes indicatives de tots els estats membres són una eina de planificació, ja que ajuden a preveure el futur de la Llista de Patrimoni Mundial i a aconseguir que esta, seguint els principis de l'estratègia global, siga més representativa i equilibrada.

Els estats membres poden actualitzar esta llista en qualsevol moment, encara que les directrius operatives recomanen fer-ho almenys una vegada cada 10 anys.

La primera versió de la llista indicativa espanyola és de 1984 i l'última es va actualitzar en el Consell de Patrimoni Històric de Navarra de juny de 2006.

Elaboració d'expedient

L'estat membre ha d'elaborar l'expedient, que ha de ser al més exhaustiu possible, i adjuntar-hi tota la documentació necessària d'acord amb el format recollit a les directrius operatives.

Esta documentació té per objecte justificar el valor universal excepcional d'este bé, per al qual ha de complir almenys alguns dels 10 criteris de selecció establits pel Comité. Els criteris són:

 • Criteri (i) : Representar una obra mestra del geni creatiu humà.
 • Criteri (ii) : Ser la manifestació d'un intercanvi considerable de valors humans durant un determinat període o en una àrea cultural específica, en el desenvolupament de l'arquitectura o de la tecnologia, les arts monumentals, la planificació urbana, el disseny paisatgístic.
 • Criteri (iii) : Aportar un testimoni únic o almenys excepcional d'una tradició cultural o d'una civilització que continua viva o que va desaparèixer.
 • Criteri (iv): Ser un exemple excel·lent d'un tipus de construcció, d'un conjunt arquitectònic o tecnològic, o d'un paisatge que il·lustre una o més etapes significatives de la història de la humanitat.
 • Criteri (v): Constituir un exemple excel·lent d'hàbitat o establiment humà tradicional o de l'ús de la terra, que siga representatiu d'una cultura o de cultures, especialment si s'ha tornat vulnerable per efectes de canvis irreversibles.
 • Criteri (vi): Estar associats directament o tangiblement amb esdeveniments o tradicions vives, amb idees o creences, o amb obres artístiques o literàries de significat universal excepcional (el Comité considera que este criteri només justifica la inscripció a la llista en circumstàncies excepcionals i en aplicació conjunta amb altres criteris culturals o naturals).
 • Criteri (vii): Representar fenòmens naturals o constituir àrees d'una bellesa natural i importància estètica excepcionals.
 • Criteri (viii). Ser exemples excel·lents i representatius dels diferents períodes de la història de la Terra, inclòs el registre de l'evolució, dels processos geològics significatius en curs, del desenvolupament de les formes terrestres, o d'elements geomòrfics o fisiogràfics significatius.
 • Criteri (ix): Ser exemples eminentment representatius de processos ecològics i biològics en curs en l'evolució i el desenvolupament dels ecosistemes i les comunitats de vegetals i animals terrestres, aquàtics, costaners i marins.
 • Criteri (x): Contindre els hàbitats naturals més importants i més representatius per a la conservació in situ de la diversitat biològica, inclosos els que allotgen espècies amenaçades que tinguen un valor universal excepcional des del punt de vista de la ciència o la conservació.

Esta documentació s'ha d'enviar al Centre de Patrimoni Mundial abans de l'1 de febrer de cada any, és a dir, 18 mesos abans de la reunió del Comité. El centre verifica que la documentació és correcta i la trasllada als òrgans consultius per a la seua posterior avaluació.

Missió d'avaluació

A més d'estudiar en profunditat l'expedient de candidatura del bé elaborat per l'estat corresponent, els òrgans consultius (ICOMOS per a patrimoni cultural, UICN per a patrimoni natural i els dos per a paisatges culturals) han d'examinar in situ el bé en qüestió. Amb esta finalitat, l'estat membre organitza una missió d'avaluació aproximadament al cap de 6 mesos de la tramesa de l'expedient al Centre de Patrimoni Mundial.

Els òrgans consultius designen un avaluador que durant la visita o missió analitzarà en profunditat el bé, coneixerà tots els agents implicats en la seua gestió i la societat civil. Amb esta visió del bé, que completa la informació de l'expedient, els òrgans consultius realitzaran l'informe, base de les posteriors decisions del Comité.

Decisions del Comité sobre les propostes d'inscripció

Els 21 membres del Comité, després d'estudiar els informes dels òrgans consultius i debatre sobre les qüestions que consideren necessàries, podran adoptar cinc tipus de decisions:

 • Inscripció del bé a la LPM: El Comité considera que el bé té un valor excepcional universal.
 • Inscripció simultània del bé a la LPM i Llista del Patrimoni Mundial en Perill.
 • No-inscripció del bé a la LPM: després d'esta decisió l'estat membre no pot tornar a presentar la candidatura, llevat de circumstàncies excepcionals.
 • Devolució de l'expedient a l'estat membre: quan calga aportar alguna informació necessària perquè el Comité puga prendre una decisió. La informació s'ha d'aportar abans de l'1 de febrer i es torna a discutir sobre el mateix bé a la reunió següent del Comité.

Ajornament: quan l'expedient requerix una revisió substancial o de fons, i s'ha d'iniciar el procés d'elaboració de l'expedient una altra vegada.

Subir