Volver

Finançament a les Indústries Culturals

Ajudes per al cost dels avals per a les indústries culturals

Subvencions adreçades a sufragar el cost dels avals necessaris per obtenir préstecs que permetin posar en marxa nous projectes o activitats culturals.

Finalitat

Sufragar part del cost dels avals exigits per a l'obtenció dels préstecs necessaris per a la posada en marxa de nous projectes per les indústries culturals i creatives.

Beneficiaris

Ajudes dirigides a professionals i empreses de nacionalitat espanyola, de qualsevol estat membre de la Unió Europea o dels estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu que, independentment de la seva forma jurídica, estiguin donats d'alta en l'impost d'activitats econòmiques o, en el cas d'estar exempts del pagament de l'impost d'activitats econòmiques, presentin la corresponent declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'empresaris, professionals i retenidors d'acord amb allò que estableix l'Ordre EHA/1274/2007, de 26 d'abril, i es dediquin a la producció, distribució i/o comercialització de béns culturals en els següents àmbits: arts escèniques, arts visuals, patrimoni cultural, cinema, televisió, ràdio, videojocs i arts interactives, nous mitjans de comunicació, música, llibres, premsa, arquitectura, disseny, disseny gràfic, disseny de moda i publicitat.

Procediment

Aquestes ajudes van quedar formalitzades el 2009 mitjançant la signatura del Conveni de col·laboració entre el Ministeri de Cultura i l'entitat Audiovisual Aval, SGR, per a l'habilitació d'una línia destinada a la cobertura de les comissions d'aval i comissions d'estudi dels avals formalitzats per petites i mitjanes empreses dedicades al sector cultural.

L'interessat es podrà informar i presentar les seves sol·licituds, sobre aquestes ajudes, davant de la mateixa entitat AUDIOVISUAL AVAL, SGR.

Contingut

Les ajudes consisteixen en el finançament del cost dels avals concedits per l'entitat Audiovisual Aval, SGR.

Condicions econòmiques

Les condicions econòmiques de l'Acord de col·laboració amb la societat de garantia recíproca queden fixades en els següents termes:

  • Les operacions es tramitaran i formalitzaran segons els procediments establerts amb caràcter general per AUDIOVISUAL, SGR per als seus socis, d'acord amb allò que disposen els estatuts socials. Per ser soci d'AUDIOVISUAL, SGR és necessari subscriure, com a mínim, una participació social per un import de 300 euros. Una vegada formalitzada l'operació, es desemborsarà l'1% de l'import avalat en concepte de participacions socials. En tot cas, el pagament de l'esmentat import serà reintegrat al beneficiari una vegada s'hagi cancel·lat l'aval.
  • Els avals que es concedeixen tenen caràcter financer o tècnic.
  • Instrumentació: les operacions financeres es formalitzaran en les corresponents escriptures o pòlisses de préstec, lísing, crèdit i fiançament.
  • Tipus d'interès i comissions de l'entitat financera: el tipus d'interès no serà superior a l'EURIBOR més un diferencial del 3%. En cas d'acollir-se a línies ICO, es marcarà el tipus establert en conveni. La comissió d'obertura aplicada per l'entitat financera no serà superior al 2% de l'import formalitzat.
  • Costos d'aval: la comissió d'aval no podrà superar l'1,5% sobre el risc viu. La comissió de despesa d'estudi no serà superior al 0,5% de l'import formalitzat.

Més informació

Subir

Esta web utiliza cookies propias para facilitar la navegación y cookies de terceros para obtener estadísticas de uso y satisfacción.

Puede obtener más información en el apartado "Cookies" de nuestro aviso legal.

AceptarRechazar