La propietat intel·lectual en general

Què és la propietat intel·lectual?La propietat intel·lectual està integrada per una sèrie de drets de caràcter personal i/o patrimonial que atribueixen a l'autor i a altres titulars la disposició i explotació de les seves obres i prestacions.

Quina llei regula la propietat intel·lectual? El text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat per Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril.

Què protegeix la propietat intel·lectual?La propietat intel·lectual protegeix les creacions originals literàries, artístiques o científiques expressades en qualsevol mitjà, com llibres, escrits, composicions musicals, obres dramàtiques, coreografies, obres audiovisuals, escultures, obres pictòriques, plànols, maquetes, mapes, fotografies, programes d'ordinador i bases de dades. També protegeix les interpretacions artístiques, els fonogrames, els enregistraments audiovisuals i les emissions de radiodifusió.

Què s'exclou de la protecció de la propietat intel·lectual?S'exclouen les idees, els procediments, els mètodes d'operació o conceptes matemàtics per si mateixos, encara que no la seva expressió. També s'exclouen les disposicions legals o reglamentàries, els seus corresponents projectes, les resolucions dels òrgans jurisdiccionals i els actes dels organismes públics, així com les traduccions dels esmentats textos.

Per què és necessari protegir la propietat intel·lectual? Els drets de propietat intel·lectual atorguen, a més del reconeixement als creadors, la retribució econòmica que els correspon per la realització de les seves obres i prestacions. És també un incentiu a la creació i a la inversió en obres i prestacions de la qual es beneficia la societat en el seu conjunt.

Quan una obra o prestació està protegida?Es protegeixen des del moment de la seva creació, i els titulars reben la plena protecció de la llei des d'aquell moment i sense que s'exigeixi el compliment de cap requisit formal.

Què són les mesures tecnològiques de protecció?Les mesures tecnològiques es poden definir com els instruments que estan destinats a impedir o restringir a l'usuari obres o prestacions protegides que no tinguin la pertinent autorització, la reproducció, comunicació pública, etc. Salto de líneaEl que no poden impedir les mesures tecnològiques als usuaris dels drets d'explotació és gaudir d'alguns dels límits imposats als drets d'explotació. Aquests límits imposats per raons de tipus social, cultural, de seguretat nacional, etc. permeten als usuaris-beneficiaris que puguin utilitzar en determinats casos els drets de reproduir, comunicar, distribuir, etc. sense requerir la pertinent autorització als seus titulars respectius.Salto de líneaCada vegada que l'aplicació de les mesures tecnològiques ha pogut desvirtuar a la pràctica els límits imposats als drets d'explotació dels titulars de drets de propietat intel·lectual, ha estat necessari establir que aquests últims facilitin els mitjans perquè els beneficiaris dels límits en gaudeixin. Quan els titulars no facilitin aquests mitjans voluntàriament, els beneficiaris dels límits podran acudir a òrgans jurisdiccionals per fer efectiu el compliment de l'esmentada obligació. Salto de línea

Documents relacionats

Salto de línea
Subir

Esta web utiliza cookies propias para facilitar la navegación y cookies de terceros para obtener estadísticas de uso y satisfacción.

Puede obtener más información en el apartado "Cookies" de nuestro aviso legal.

AceptarRechazar