Ud está aquí:
  1. Inici
  2. Visita al museu
  3. Servicis
  4. Arxiu

Arxiu

Invitación a la inauguración del Museo Nacional de Cerámica

AVIS

El Museu torna a obrir les seves portes per a la visita pública a partir del 9 de junio.la consulta de l'Arxiu del Museu romandrà tancada al públic. S'atendran les consultes de manera telemàtica dirigint un correu a: informacion.mceramica@cultura.gob.es e-mail. Anunciaremos en el seu degut moment la disponibilitat d'aquest servei indicant les normes de seguretat i higiene que hauran de respectar les persones usuàries.

Consultar les normes extraordinàries per a la visita pública i els serveis del Museu.Salto de línea Salto de línea Disculpin les molèsties.

Informació general

Adreça

Museu Nacional de Ceràmica i Arts Sumptuàries "González Martí", 3a planta

C/Poeta Querol, 2

46002 València

Enllaç a Geocultura Nueva ventana

Com arribar-hi

Metro: Línia 3 (Colón), Línia 5 (Colón)

Autobusos urbans: Línies 31, 70, 6, 8, 9, 10, 11, 27, 70, 71

Horari d'atenció al públic

De dilluns a divendres de 9:00 a 15:00 h

Juliol-agost de 9:00 a 14:00 h

Presentació

L'Arxiu del Museu Nacional de Ceràmica i Arts Sumptuàries custodia l'arxiu personal del seu fundador, Manuel González i Martí, amb diferents tipologies documentals: una important col·lecció de targetes de visita i fullets, correspondència, manuscrits originals dels seus treballs d’investigació i documents sobre la seua trajectòria acadèmica i professional.

A aquest fons se suma l'arxiu propi de la institució, que es genera amb l'exercici de les funcions del museu i es remunta a l’any 1947, quan González i Martí va cedir la seua col·lecció privada a l'Estat i el Ministeri d'Educació de l'època va comprar el singular edifici palau del marqués de Dosaigües per a allotjar-la.

La invitació a la inauguració del Museu Nacional de Ceràmica i de les Arts Sumptuàries González i Martí el 18 de juny de 1954 és la imatge que figura en el marge.

Bibliografia

Estrella Castillo, María Teresa. “La biblioteca González Martí, secciones generales y la documentación de archivo para la historia del Palacio y del Museo Nacional de Cerámica de Valencia”, en Museo Nacional de Cerámica en el Palacio de Dos Aguas. 50 años (1954-2004), Madrid, Ministerio de Cultura, 2004, pp. 260-301

Ribelles Cebrián, Teresa; Suárez Martínez, María José. “La familia de Blasco Ibáñez en el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí. Historia de unos fondos singulares”, Revista de Museología, nº 29, 2004, pp. 52-56.

Suárez Martínez, María José. “La reconstrucción de la memoria histórica del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí a través de sus fuentes gráficas”, en Museo Nacional de Cerámica en el Palacio de Dos Aguas. 50 años (1954-2004), Madrid, Ministerio de Cultura, 2004, pp. 196-258.

Projectes

Descripció

Desenvolupament d'un instrument de control topogràfic.

Identificació de sèries documentals amb la finalitat de valorar i seleccionar. En el procés d'execució d'aquest projecte, s'ha implementat el recurs “repertori legislatiu”, en què es recullen ordres i decrets des del 1922 fins al 1957 vinculats amb el fundador, la col·lecció i el museu.

Normalització i trasllat a format electrònic dels documents de comunicació amb el públic del museu, de manera que l'arxiu participa activament en la gènesi documental.

Conservació/difusió

Digitalització del fons històric.

Creació d'un repositori digital amb els fons propis i a través de convenis de col·laboració amb altres institucions mitjançant la reproducció de materials d'arxiu vinculats amb l'edifici, les peces del museu, i també amb personalitats imprescindibles en la seua singladura.

Servicis

Consulta en la sala. L'accés als arxius és públic mitjançant la presentació de qualsevol document d'identificació (DNI, Passaport o NIE) excepte els que no siguen accessibles per condicions particulars de conservació o tractament tècnic.

Pel que fa a la protecció de dades personals, cal tindre en compte l’última legislació sobre accés: “Es concedirà l'accés a documents que continguen dades de caràcter personal, sense necessitat de consentiment dels seus titulars, quan es procedisca prèviament a l'oportuna dissociació de les dades de manera que s'impedisca la identificació de les persones afectades” (Reial decret 1708/2011, de 18 de novembre, article 28.4)

Consulta per correu electrònic. Es pot enviar un correu electrònic a informacion.mceramica@cultura.gob.es Nueva ventana. Cal indicar en l'assumpte: Consulta Arxiu

Reproducció de documents

Per a sol·licitar la reproducció de documents, es pot fer de manera presencial en la sala o via telemàtica, per correu electrònic a informacion.mceramica@cultura.gob.es e-mail. Cal indicar en l'assumpte: Repro Arxiu.

La reproducció de documents està sotmesa a la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, protecció del patrimoni històric i accés.

Conveni de reproducció de documents

En el cas que es vulguen utilitzar les reproduccions per a publicar-les o exposar-les públicament, cal establir un conveni de reproducció oportú.

Signatura: ARMNCV, Ms.0002, f. 6 v.

Proyectos

Descripción

Desarrollo de un instrumento de control topográfico.Salto de línea Identificación de series documentales con el fin de valorar/ seleccionar. En el proceso de ejecución de este proyecto se ha implementado el recurso “repertorio legislativo” donde se recogen órdenes y decretos desde 1922 a 1957 vinculados con el fundador, la colección y el Museo.Salto de línea Normalización y traslado a formato electrónico de los documentos de comunicación con el público del Museo, de manera que el archivo participa activamente en la génesis documental.

Conservación/difusión

Digitalización del fondo histórico.Salto de línea Creación de un repositorio digital con los fondos propios y a través de convenios de colaboración con otras instituciones mediante la reproducción de materiales de archivo vinculados con el edificio, las piezas del Museo, y también con personalidades imprescindibles en su singladura.

Servicios

Consulta en sala. El acceso a los archivos es público, mediante la presentación de cualquier documento de identificación: DNI, Pasaporte o NIE, salvo los que no sean accesibles por condiciones particulares de conservación o tratamiento técnico.

En cuanto a la protección de datos personales se atenderá a la postrera legislación sobre acceso “Se concederá el acceso a documentos que contengan datos de carácter personal, sin necesidad de consentimiento de sus titulares, cuando se proceda previamente a la oportuna disociación, de los datos de modo que se impida la identificación de las personas afectadas” (Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, en su artículo 28.4)

Consulta vía e-mail.Salto de línea Se puede remitir un correo electrónico a informacion.mceramica@cultura.gob.es indicando en el asunto Consulta Archivo

Reproducción de documentos

Para solicitar la reproducción de documentos se puede realizar de manera presencial en sala o vía telemática, dirigiendo un correo electrónico a informacion.mceramica@cultura.gob.es e indicando en el asunto: Repro Archivo.Salto de línea La reproducción de documentos está sometida a la legislación vigente en materia de propiedad intelectual, protección del patrimonio histórico y acceso.

Convenio de reproducción de documentosSalto de línea En el caso que las reproducciones vayan a ser utilizadas para su publicación /exposición pública se establecerá el oportuno convenio de reproducción.Salto de línea

Subir

Esta web utiliza cookies propias para facilitar la navegación y cookies de terceros para obtener estadísticas de uso y satisfacción.

Puede obtener más información en el apartado "Cookies" de nuestro aviso legal.

AceptarRechazar