Ud está aquí:
  1. Inicio

Aviso legal

Condicions generals d'ús del portal

El Ministeri de Cultura i Esport us informa que l'accés i l'ús del lloc web www.culturaydeporte.gob.es (d'ara endavant, "el portal") i tots els subdominis i directoris inclosos, així com els servicis i continguts que s'hi puguen obtindre, estan subjectes als termes que es detallen en este Avís legal, sense perjuí que calga acceptar unes condicions generals addicionals per accedir a algun d’estos servicis o continguts.

Per això, si les consideracions detallades en este Avís legal no són de la vostra conformitat, demanem que no feu ús del portal, ja que qualsevol ús que en feu o que feu dels servicis i continguts inclosos implicarà l'acceptació dels termes legals recollits en este text. Les condicions i termes que es recullen en este Avís poden variar, per això us convidem que reviseu estos termes quan torneu a visitar el portal.

El Ministeri de Cultura i Esport es reserva el dret, en qualsevol moment i sense notificació prèvia als usuaris, de modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, la configuració, les especificacions tècniques i els servicis del portal, així com de realitzar-hi canvis per tal d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar continguts del portal o del seu disseny. Els continguts i servicis que oferix el portal s'actualitzen periòdicament. Com que l'actualització de la informació no és immediata, us suggerim que sempre comproveu la vigència i l'exactitud de la informació, els servicis i els continguts recollits al portal.

La informació obtinguda a través del portal, així com de les respostes a les qüestions plantejades als formularis de contacte, complix una funció d'informació general i atenció al ciutadà en els termes establerts a l'article 4 del Reial decret 208/1996, de 9 de febrer, pel qual es regulen els servicis d'informació administrativa i atenció al ciutadà, per la qual cosa en cap cas no se'n podrà derivar cap efecte jurídic vinculant.

1. Drets de propietat intel·lectual i de propietat industrial

Tant el disseny del portal i els seus codis font, com els logotips, les marques, i altres signes distintius que hi apareixen, pertanyen al Ministeri de Cultura i Esport o a entitats col·laboradores, i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges i altres elements gràfics que conté el servidor del Ministeri de Cultura i Esport.

S'autoritza la reproducció total o parcial dels textos proporcionats pel portal, sempre que es mantinga la integritat i que se cite expressament el Ministeri de Cultura i Esport com a font de la informació. Per a la resta de continguts, la llicència d'ús es limita a la baixada per part de l'usuari i a l'ús privat, sempre que estos continguts romanguen íntegres, i queda totalment prohibit fer-ne ús, reproduir-los, distribuir-los, comunicar-los públicament, transformar-los o qualsevol altra activitat similar o anàloga, tret d'autorització expressa del Ministeri de Cultura i Esport.

El Ministeri de Cultura i Esport declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considereu que este portal pot estar violant els vostres drets, demanem que us poseu en contacte amb el Ministeri de Cultura i Esport.

2. Privacitat

D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (Reglament general de protecció de dades, d’ara endavant RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, el Ministeri de Cultura i Esport es compromet al compliment de la seua obligació de secret pel que fa a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat. A este efecte, adoptarà les mesures necessàries per a evitar-ne l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. El Ministeri de Cultura i Esport ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades facilitades pels usuaris.

Per part del ciutadà, la visita al portal institucional del Ministeri de Cultura i Esport s’efectua de manera anònima. Els ciutadans només hauran de proporcionar les dades personals imprescindibles per a poder accedir a aquells servicis del web que disposen de gestió o tràmit específic per a la prestació del servici sol·licitat (pe, tràmits a la seu electrònica, formularis de contacte...).

Estes dades s’incorporaran a les corresponents activitats de tractament del Ministeri de Cultura i Esport i seran tractades amb la finalitat específica de cada tractament, de conformitat amb la regulació que establix l’RGPD sobre protecció de dades de personals i altres disposicions d’aplicació. Totes les activitats de tractament estan recollides en el registre d’activitats de tractament del Ministeri de Cultura i Esport, segons l’article 30 de l’RGPD.

La legitimació del tractament pot estar basada en el consentiment de les persones interessades i/o el compliment d’una obligació legal i/o el compliment d’una missió feta en interés públic i/o la protecció d’interessos vitals i/o l’execució d’un contracte, segons establix l’article 6 de l’RGPD.

El termini de conservació de les dades dependrà del que s’especifique per a cada tractament de dades personals. No obstant això, quan corresponga, serà aplicable allò que disposa la normativa d’arxius i documentació.

Les dades obtingudes únicament seran objecte de cessió, si escau, amb previ consentiment de la persona interessada o d’acord amb el que preveu la legislació esmentada, o en cas de supòsit legal.

Les persones les dades personals de les quals siguen tractades pel Ministeri poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat, així com oposar-se a la presa de decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, quan corresponga, en la forma prevista en l’RGPD davant de la unitat responsable del fitxer, a través del formulari de la seu electrònica o mitjançant una sol·licitud dirigida a la Subdirecció General d’Atenció al Ciutadà, Documentació i Publicacions, plaça del Rey, 1, 28004 Madrid (Espanya).

En cas que el Ministeri de Cultura i Esport no atenga la seua petició, els ciutadans també poden anar a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades Nueva ventana

3. Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que formen este Avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els servicis del portal, és la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que es puga produir en ocasió de la visita al portal o l’ús dels seus servicis, el Ministeri de Cultura i Esport i l’usuari o la usuària acorden sotmetre’s als jutges i tribunals del domicili de l’usuari o usuària, sempre que estiga situat en territori espanyol.

4. Enllaços o hiperenllaços

El Ministeri de Cultura i Esport us facilita l'accés a altres pàgines web que considerem que poden ser del vostre interés. L'objectiu d'estos enllaços és únicament proporcionar-vos la recerca dels recursos que us puguen interessar a través d'Internet. No obstant això, estes pàgines no li pertanyen ni tampoc en fa una revisió dels continguts i, per això, no pot fer-se'n responsable del contingut ni del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que se'n puguen derivar de l'accés o de l'ús. L'usuari assumix sota la seua responsabilitat exclusiva les conseqüències, els danys o les accions que es pogueren derivar de l'accés al lloc web de l'enllaç.

Els usuaris que es proposen establir un hiperenllaç entre el seu lloc web i el del Ministeri de Cultura i Esport han de tenir en compte el que ve a continuació:

  • L'establiment de l'hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre el Ministeri de Cultura i Esport i el propietari del lloc web on s'establisca, ni l'acceptació o aprovació per part del Ministeri de Cultura i Esport dels seus continguts o servicis. Per tant, no es declararà ni es donarà a entendre que el Ministeri de Cultura i Esport ha autoritzat expressament l'hiperenllaç ni que ha supervisat o assumit de cap manera els servicis oferts o posats a disposició al lloc web des del qual s'establisca l'hiperenllaç.
  • El Ministeri de Cultura i Esport no es responsabilitza de cap manera ni garantix la qualitat, l'exactitud, la fiabilitat, la correcció o la moralitat dels continguts o dels servicis que l'establiment de l'hiperenllaç puga oferir. L'usuari assumix baix la seua responsabilitat exclusiva les conseqüències, els danys o les accions que es pogueren derivar de l'accés al lloc web de l'hiperenllaç.
  • El lloc web on s'establisca l'hiperenllaç no podrà contenir la marca, la denominació, el logotip, l'eslògan o altres signes distintius pertanyents al Ministeri de Cultura i Esport, excepte aquells signes que formen part de l'hiperenllaç mateix.
  • El lloc web on s'establisca l'hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts que siguin il·lícits, discriminatoris, contraris als principis ètics comunament acceptats o que atempten contra l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.

5. Frames

El Ministeri de Cultura i Esport prohibix expressament la realització de framings o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alteren el disseny, la configuració original o els continguts del seu portal.

6. Estadístiques d'ús

El Ministeri de Cultura i Esport informa de la utilització de l'eina Google Analytics en este portal a efectes exclusivament estadístics.

7. Cookies

Este portal utiliza cookies que almacenan y recuperan información cuando navega. En general, estas tecnologías pueden servir para finalidades muy diversas, como, por ejemplo, reconocerle como usuario, obtener información sobre sus hábitos de navegación, o personalizar la forma en que se muestra el contenido. El Ministerio sigue las indicaciones de la Agencia Española de Protección de Datos Nueva ventana para el uso de las cookies y en ningún caso se identifica al usuario del portal.

¿Qué tipos de cookies se utilizan en esta página web?

  • De análisis: son aquellas que nos permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios de los servicios. Para ello se analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar los servicios que le ofrecemos.
  • De sesión: permiten al usuario la navegación a través de nuestra página web manteniendo las opciones elegidas, por ejemplo, el idioma de navegación. Se borran cuando se cierra el navegador.

El consentimiento prestado al uso de las cookies tiene una validez de un año, pero si quiere cambiar sus preferencias puede hacerlo desde su navegador. En cada aplicación la operativa es diferente, pero la función de “Ayuda” de su navegador le mostrará cómo hacerlo.

Los usuarios que no tengan JavaScript activado no podrán gestionar las cookies y no dispondrán de todas la funcionalidades del portal optimizadas (carruseles, seguimiento, etc.).

Subir

Esta web utiliza cookies propias para facilitar la navegación y cookies de terceros para obtener estadísticas de uso y satisfacción.

Puede obtener más información en el apartado "Cookies" de nuestro aviso legal.

AceptarRechazar