Volver

Finançament a les Indústries Culturals

Salto de línea

Ajudes per al cost dels avals per a les indústries culturals

Subvencions dirigides a sufragar el cost dels avals necessaris per a obtindre préstecs que permeten posar en marxa nous projectes o activitats culturals.

Finalitat

Sufragar part del cost dels avals exigits per a l'obtenció dels préstecs necessaris per a la posada en marxa de nous projectes per les indústries culturals i creatives.

Beneficiaris

Ajudes dirigides a professionals i empreses de nacionalitat espanyola, de qualsevol estat membre de la Unió Europea o dels estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu que, independentment de la seua forma jurídica, estiguen donats d'alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques o, en el cas d'estar exempts del pagament de l'Impost d'Activitats Econòmiques, presenten la corresponent declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'empresaris, professionals i retenidors d'acord amb allò que establix l'Orde EHA/1274/2007, de 26 d'abril, i es dediquen a la producció, distribució i/o comercialització de béns culturals en els següents àmbits: arts escèniques, arts visuals, patrimoni cultural, cinema, televisió, ràdio, videojocs i arts interactives, nous mitjans de comunicació, música, llibres, premsa, arquitectura, disseny, disseny gràfic, disseny de moda i publicitat.

Procediment

Estes ajudes van quedar formalitzades el 2009 mitjançant la firma del Conveni de Col·laboració entre el Ministeri de Cultura i l'entitat Audiovisual Aval, SGR, per a l'habilitació d'una línia destinada a la cobertura de les comissions d'aval i comissions d'estudi dels avals formalitzats per xicotetes i mitjanes empreses dedicades al sector cultural.

L'interessat es podrà informar i presentar les seues sol·licituds, sobre estes ajudes, davant de la mateixa entitat AUDIOVISUAL AVAL, SGR.Salto de línea

Contingut

Les ajudes consistixen en el finançament del cost dels avals concedits per l'entitat AUDIOVISUAL AVAL, SGR. Salto de línea

Condicions econòmiques

Les condicions econòmiques de l'Acord de col·laboració amb la Societat de Garantia Recíproca queden fixades en els següents termes:

  • Les operacions es tramitaran i formalitzaran segons els procediments establits amb caràcter general per AUDIOVISUAL, S SGR per als seus socis, d'acord amb allò que disposen els Estatuts Socials. Per ser soci d'AUDIOVISUAL, SGR és necessari subscriure, almenys, una participació social per import de 300 euros. Una vegada formalitzada l'operació, es desembossarà l'1% de l'import avalat en concepte de participacions socials. En tot cas, el pagament d'este import serà reintegrat al beneficiari una vegada s'haja cancel·lat l'aval.
  • Els avals que es concedisquen tindran caràcter financer o tècnic.
  • Instrumentació: les operacions financeres es formalitzaran en les corresponents escriptures o pòlisses de préstec, lísing, crèdit i fiançament.
  • Tipus d'interés i comissions de l'entitat financera: el tipus d'interés no serà superior a l'EURIBOR més un diferencial del 3%. En cas d'acollir-se a línies ICO, es marcarà el tipus establit en conveni. La comissió d'obertura aplicada per l'entitat financera no serà superior al 2% de l'import formalitzat.
  • Costos d'aval: la comissió d'aval no podrà superar l'1,5% sobre el risc viu. La comissió de gasto d'estudi no serà superior al 0,5% de l'import formalitzat.

Termini

El termini per a beneficiar-se d'estes ajudes finalitzarà el 31 de desembre del 2011 o quan s'esgoten els fons disponibles per a la línia.

Quantia

L'import per a la subvenció del cost dels avals és de 990.000 €

Més informació

Subir

Esta web utiliza cookies propias para facilitar la navegación y cookies de terceros para obtener estadísticas de uso y satisfacción.

Puede obtener más información en el apartado "Cookies" de nuestro aviso legal.

AceptarRechazar