Volver

Introducció

El Ministeri de d'Educació, Cultura i Esport és responsable en cas d'exercir les competències en matèria de propietat intel·lectual a través de la Sotsdirecció General de Propietat Intel·lectual, unitat dependent de la Direcció General de Política i Indústries Culturals i del Llibre a què s'integra el registre de la propietat intel·lectual.

La propietat intel·lectual és el conjunt de drets que corresponen als autors i a altres titulars (artistes, productors, organismes de radiodifusió...) respecte de les obres i prestacions fruit de la seua creació.

Al Ministeri de d'Educació, Cultura i Esport li correspon proposar les mesures per aconseguir l'adequada protecció de la propietat intel·lectual.

Al Ministeri de d'Educació, Cultura i Esport hi ha també un órgan col·legiat d'àmbit estatal, la Comissió Mediadora i Arbitral de la Propietat Intel·lectual, que exercix les funcions de mediació i arbitratge que li atribuïx el text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

Subir

Esta web utiliza cookies propias para facilitar la navegación y cookies de terceros para obtener estadísticas de uso y satisfacción.

Puede obtener más información en el apartado "Cookies" de nuestro aviso legal.

AceptarRechazar