La propietat intel·lectual en general

Què és la propietat intel·lectual?La propietat intel·lectual està integrada per una série de drets de caràcter personal i/o patrimonial que atribuïxen a l'autor i a altres titulars la disposició i explotació de les seues obres i prestacions.

Quina llei regula la propietat intel·lectual? El text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat per Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril.

Què protegix la propietat intel·lectual?La propietat intel·lectual protegix les creacions originals literàries, artístiques o científiques expressades en qualsevol mitjà, com llibres, escrits, composicions musicals, obres dramàtiques, coreografies, obres audiovisuals, escultures, obres pictòriques, plànols, maquetes, mapes, fotografies, programes d'ordinador i bases de dades. També protegix les interpretacions artístiques, els fonogrames, els enregistraments audiovisuals i les emissions de radiodifusió.

Què s'exclou de la protecció de la propietat intel·lectual?S'exclouen les idees, els procediments, els mètodes d'operació o conceptes matemàtics per si mateixos, encara que no la seua expressió. També s'exclouen les disposicions legals o reglamentàries, els seus corresponents projectes, les resolucions dels órgans jurisdiccionals i els actes dels organismes públics, així com les traduccions dels esmentats textos.

Per què és necessari protegir la propietat intel·lectual? Els drets de propietat intel·lectual atorguen a més del reconeixement als creadors, la retribució econòmica que els correspon per la realització de les seues obres i prestacions. És també un incentiu a la creació i a la inversió en obres i prestacions de la qual es beneficia la societat en el seu conjunt.

Quan una obra o prestació està protegida?Es protegixen des del moment de la seua creació, i els titulars reben la plena protecció de la llei des d'aquell moment i sense que s'exigisca el compliment de cap requisit formal.

Què són les mesures tecnològiques de protecció?Les mesures tecnològiques es poden definir com els instruments que estan destinats a impedir o restringir a l'usuari obres o prestacions protegides que no tinguen la pertinent autorització, la reproducció, comunicació pública, etc. Salto de líneaEl que no poden impedir les mesures tecnològiques als usuaris dels drets d'explotació és gaudir d'alguns dels límits imposats als drets d'explotació. Aquests límits imposats per raons de tipus social, cultural, de seguretat nacional, etc. permeten als usuaris-beneficiaris que puguen utilitzar en determinats casos els drets de reproduir, comunicar, distribuir, etc. sense requerir la pertinent autorització als seus titulars respectius.Salto de líneaCada vegada que l'aplicació de les mesures tecnològiques ha pogut desvirtuar a la pràctica algun dels límits imposats als drets d'explotació dels titulars de drets de propietat intel·lectual, ha sigut necessari establir que aquests últims faciliten els mitjans perquè els beneficiaris d'aquests límits en gaudisquen. Quan els titulars no faciliten aquests mitjans voluntàriament, els beneficiaris d'aquests límits poden acudir als òrgans jurisdiccionals amb la finalitat de fer efectiu el compliment de l'esmentada obligació. Salto de línea Salto de línea

Documents relacionats

Salto de línea
Subir

Esta web utiliza cookies propias para facilitar la navegación y cookies de terceros para obtener estadísticas de uso y satisfacción.

Puede obtener más información en el apartado "Cookies" de nuestro aviso legal.

AceptarRechazar